Skip to main content

Bieżąca działalność OSP Gostyń

Mimo, że w naszej nazwie można znaleźć frazę „straż pożarna”, to bieżąca działalność OSP Gostyń jako stowarzyszenia jest znacznie szersza, niż tylko podczas akcji gaśniczych. We wzorcowym statucie dla ochotniczych straży pożarnych można znaleźć rozdział zatytułowany „Cele i sposoby działania”, gdzie czytamy, że zadaniami organizacji, są:

 1. prowadzenie działalności mającej na celu zapobieganie pożarom oraz współdziałanie w tym zakresie z Państwową Strażą Pożarną, organami samorządowymi i innymi podmiotami,
 2. udział w akcjach ratowniczych przeprowadzanych w czasie pożarów, zagrożeń ekologicznych związanych z ochroną środowiska oraz innych klęsk  i zdarzeń,
 3. informowanie ludności o istniejących zagrożeniach pożarowych i ekologicznych oraz sposobach ochrony przed nimi,
 4. rozwijanie wśród członków ochotniczej straży pożarnej kultury fizycznej i sportu oraz prowadzenia działalności kulturalno-oświatowej i rozrywkowej,
 5. wykonywanie innych zadań wynikających z przepisów o ochronie przeciwpożarowej oraz niniejszego statutu,
 6. działania na rzecz ochrony środowiska.

Jest to dobra baza do omówienia w kolejnych rozdziałach, w jaki sposób realizujemy te cele.

Spis treści

 1. Prewencja i edukacja
 2. Działalność ratowniczo-gaśnicza
  1. Kwalifikowana pierwsza pomoc
  2. Ratownictwo techniczne
  3. Usuwanie skutków klęsk żywiołowych
  4. Pożary
  5. Inne zagrożenia i zabezpieczenia imprez
 3. Inna działalność
 4. Podsumowanie

Prewencja i edukacja

Zadania prewencyjne realizujemy przede wszystkim przez edukację. Przy naszej jednostce działa młodzieżowa drużyna pożarnicza, która na cotygodniowych zbiórkach jest uczona strażackiego fachu, którego nieodłącznym elementem jest dbanie o bezpieczeństwo własnego otoczenia. Co roku organizujemy eliminacje środowiskowe do Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej, którego hasło „młodzież zapobiega pożarom” jest niezwykle wymowne. Na potwierdzenie efektów czynionych wysiłków warto zaznaczyć, że członkowie młodzieżowej drużyny pożarniczej przy OSP Gostyń osiągali sukcesy w tym konkursie na szczeblu wojewódzkim i krajowym. Współpracujemy z miejscowymi jednostkami oświaty. W przeszłości prowadziliśmy prelekcje w szkole i przedszkolu, próbne ewakuacje tych instytucji, a także prezentowaliśmy sprzęt strażacki, którym dysponujemy. Często działania te prowadziliśmy wspólnie z państwową strażą pożarną, pogotowiem ratunkowym i policją. Wiedzę o bezpieczeństwie popularyzujemy wśród dorosłych staramy się popularyzować głównie przez niniejszą witrynę internetową i stronę na Facebooku.

Działalność ratowniczo-gaśnicza

Straże pożarne najczęściej kojarzą się z akcjami gaśniczymi, jednak od dłuższego czasu poszerza się spektrum zdarzeń, do których są dysponowane państwowe i ochotnicze straże pożarne, tak więc obecnie należy raczej mówić o działaniach ratowniczo-gaśniczych. 29. przeszkolonych strażaków naszej OSP jest przygotowanych do:

 • udzielania pomocy przedmedycznej,
 • ratownictwa technicznego,
 • pomocy w czasie klęsk żywiołowych, w tym powodzi i wichur,
 • gaszenia różnego rodzaju pożarów.

Kwalifikowana pierwsza pomoc

Na obu samochodach bojowych będących na wyposażeniu OSP Gostyń posiadamy zestaw ratownictwa medycznego w standardzie PSP R-1, w którego skład wchodzą m.in. deska ortopedyczna, szyny Kramera, różnego rodzaju opatrunki, czy pakiet do prowadzenia tlenoterapii. Systematycznie kolejni nasi strażacy uzyskują tytuł ratownika podczas kursów kwalifikowanej pierwszej pomocy.

Ratownictwo techniczne

Kilka lat temu średni samochód gaśniczy, o oznaczeniu pożarniczym GBA, udało się doposażyć do standardu GBARt, czyli ratownictwa technicznego. Oprócz pomocy podczas zdarzeń drogowych, których jest raczej mało ze względu na brak dużych szlaków komunikacyjnych przechodzących przez Gostyń, specjalistyczny sprzęt może być wykorzystany podczas katastrof budowlanych i pomocy w razie anomalii pogodowych. Wcześniej nadmieniono, że zakres naszych działań cały czas się poszerza, niech dowodem będzie fakt, że niegdyś dodatkowy kurs ratownictwa technicznego został włączony do szkolenia podstawowego strażaków OSP.

Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Posiadamy wyspecjalizowany sprzęt do usuwania skutków kataklizmów, które często dotykały naszą miejscowość w ostatnich latach. Wystarczy tutaj wspomnieć wielodniowe działania po wichurze w 2015 roku, gradobiciu w 2013, czy powodzi z 2010 roku, po której dzięki darczyńcom weszliśmy w posiadanie 6-osobowego pontonu.

Pożary

Podstawę naszych zdolności gaśniczych stanowią dwa w pełni wyposażone wozy bojowe. Pierwszy z nich to średni (dopuszczalna masa całkowita poniżej 14 ton) samochód z autopompą o wydajności 1600 litrów na minutę posiada zbiornik na 2500 litrów wody i 250-litrowy zasobnik na środek pianotwórczy. Przytoczne dane tłumaczą oznaczenie pożarnicze GBA 2,5/16 tego pojazdu. Zabudowa pożarnicza została wykonana na podwozu Star 244 z 1991 roku, którego cechą jest napęd na wszystkie 4 koła. Drugi z naszych wozów to GCBA 5/24, czyli ciężki samochód gaśniczy z autopompą o wydajności 2400 litrów na minutę oraz zbiornikami wody i środka pianotwórczego o pojemnościach odpowiednio 5000 i 500 litrów.

Inne zagrożenia i zabezpieczenia imprez

W corocznym sprawozdaniu z działalności OSP Gostyń, w zestawieniu naszych akacji, jedną z pozycji zajmują „inne zagrożenia”. Są to działania niesklasyfikowane jako pożary, wypadki drogowe lub niwelacja skutków klęsk żywiołowych. Większość tego typu zdarzeń to usuwanie gniazd niebezpiecznych owadów, na przykład szerszeni. Poza sytuacjami bezpośredniego zagrożenia, co roku dbamy o bezpieczeństwo uczestników imprez takich jak:

 • piknik militarny „Bitwa Wyrska, bój o Gostyń”, odwiedzany każdym razem przez kilka tysięcy widzów, którego główną częścią jest rekonstrukcja walk z czasów 2. wojny światowej,
 • obchody upamiętniające walki stoczone w okolicach Wyr i Gostyni we wrześniu 1939 r.,
 • procesja Bożego Ciała,
 • Rajd Mikołowsko-Żorski, którego odcinki specjalnie przebiegają przez naszą miejscowość.

Inna działalność OSP Gostyń

Co roku mamy możliwość uczestniczyć w różnego rodzaju zawodach sportowych organizowanych przez Zarząd Powiatowy Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Mikołowie. Co dwa lata rozgrywane są powiatowe zawody sportowo-pożarnicze, w których zazwyczaj bierzemy udział. Sami każdej jesieni organizujemy powiatowy turniej siatkówki strażaków. Wraz z młodzieżą zwiedzamy ciekawe miejsca w naszym województwie związane z pożarnictwem. Można tutaj wymienić wizytę w Komendach Powiatowych PSP w Mikołowie i Bielsku-Białej oraz w Muzeum Pożarnictwa w Mysłowicach. Wiedzę o historii rozwoju pożarnictwa szerzymy także podczas cosobotnich zbiórek w naszej remizie.

Podsumowanie

Ten krótki artykuł pokazał jak rozległe jest pole naszej działalności, które zaczyna się od prewencji i edukacji, czyli zapobieganiu niebezpiecznym zdarzeniom. Dalej mamy sedno istnienia ochotniczych straży pożarnych, czyli pomoc w wypadku zaistnienia zagrożenia dla życia i mienia. Na koniec uczestniczymy w różnych wydarzeniach sportowych i kulturalnych. Wszystko to jest możliwe środkom finansowym, których głównym źródłem jest Urząd Gminy Wyry, a w mniejszym stopniu Krajowy System Ratowniczo-Gaśniczy oraz liczni darczyńcy i sponsorzy. Serdecznie dziękujemy za każdą formę wsparcia.