Skip to main content

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych w związku z nagrywaniem rozmów telefonicznych

Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w Ochotniczej Straży Pożarnej jest Ochotnicza Straż Pożarna w Gostyni z siedzibą w Gostyni przy ulicy Pszczyńskiej 296 reprezentowana przez Prezesa Ochotniczej Straży Pożarnej w Gostyni.

Z administratorem można się skontaktować poprzez email kontakt@ospgostyn.pl lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Pani/Pana dane będą przetwarzane w celu podniesienia bezpieczeństwa i poprawy jakości obsługi interesantów. Monitoringiem rozmów objęte są wszystkie rozmowy zewnętrzne. Zapis rozmów  może  służyć  jako źródło  materiału  dowodowego  wobec  osób,  które  dopuściły  się czynności niedozwolonych.

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). 

Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą podmioty upoważnione na podstawie przepisów prawa oraz podmioty przetwarzające dane osobowe na podstawie stosownych umów podpisanych z Administratorem i na jego polecenie. 

Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej, nie będą też przetwarzane w sposób zautomatyzowany.

Nagrania przechowywane są przez okres nie przekraczający 3 miesięcy od daty wykonania połączenia. W przypadku, w którym nagrania stanowią dowód w postępowaniu prowadzonym na podstawie prawa lub administrator powziął wiadomość, iż mogą one stanowić dowód w postępowaniu, termin ulega przedłużeniu do czasu prawomocnego zakończenia postępowania. 

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo ich usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu (jeśli zezwalają na to przepisy prawa).  

W przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych odbywa się w sposób niezgodny z prawem przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie, 00-193 Warszawa ul. Stawki 2